Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Hírlevelet csak feliratkozás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat biztonságosan tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Mindenkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti.

Az Adatkezelő adatai: 

A 1037 Budapest, Kunigunda útja 18. telephelyen található “Útközben jóga” elnevezésű jógastúdió üzemeltetője: Loveyoga Nonprofit Kft.Székhely, postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 18. Honlap: www.utkozbenjoga.hu. Képviselő: Brávácz Alexandra ügyvezető, e-mail címe: utkozbenjoga@gmail.com, telefonszáma: +36 30 9246424. Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az Adatkezelő kapcsolattartóként a Loveyoga Nonprofit Kft-t jelölte ki, melyre tekintettel Ön a Loveyoga Nonprofit Kft. fenti elérhetőségein veheti fel velünk a kapcsolatot. 

Az adatkezelés rövid bemutatása:

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően. Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek. A továbbiakban az órarendi jógaórán résztvevőt, tanfolyamra, workshopra, eseményre jelentkezőt egységesen „Érintett”-nek nevezzük. Amennyiben Ön a www.utkozbenjoga.hu weboldalon (továbbiakban: „Honlap”) meghirdetett órarendi órán kíván részt venni, tanfolyamra, workshopra, eseményre kíván jelentkezni, a regisztráció során az Adatkezelő személyes adatokat vesznek fel Öntől az órarendi jógaórán részvétel, a tanfolyam, workshop, esemény megszervezése érdekében. Az órarendi jógaórákról, tanfolyamokról, workshopokról, eseményekről a www.utkozbenjoga.hu weboldalon tájékozódhat. Tájékoztatjuk, hogy az órarendi jógaórákon való részvétel előfeltétele az Adatkezelő online rendszerében való regisztráció, melynek részét képezi az Adatkezelő adatfelvevő lapjának kitöltése. Az Adatkezelő online rendszerében való regisztráció személyesen történik Adatkezelő telephelyén. Az Adatkezelő online rendszerében való regisztráció célja az órarendi jógaórák előtti adminisztráció könnyítése, a résztvevők várakozási idejének csökkentése, az Ön igényeinek megfelelő konstrukciókkal történő bérlet biztosítása, környezetbarát megoldással. Kérjük, hogy a mindenkori bérletkonstrukciókról személyesen vagy a honlapon tájékozódjon. 

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre?

Az órarendi jógaórákon tanfolyamokon, workshopokon, eseményeken való részvételhez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:

– név (az Ön azonosítása céljából, az online bérlet kiadása céljából);

– cím (számla kiállítása céljából);

– telefonszám (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);

– e-mail cím (az Ön azonosítása céljából, online bérlet kiadása céljából; valamint hogy előzetesen értesíthessük Önt az online bérlet felhasználási idejéről)

– egészségügyi problémák (az Ön biztonságos gyakorlása céljából, egészségügyi problémák esetén a jógagyakorlatok személyre szabása céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek. Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő?Az Adatkezelő az órarendi jógaórák szervezése, lebonyolítása, valamint a tanfolyamok, workshopok, események szervezése érdekében rögzíti az Érintett személyes adatait.Az első órarendi jógaórán való részvételhez kapcsolódó regisztráció célja az online bérlet kiadása is.Az órarendi jógaórán való részvételhez kapcsolódó online bérlet esetében a személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy az órarendi órák előtti adminisztráció könnyebb legyen, a résztvevők várakozási ideje csökkenjen, továbbá Ön az online bérletet az igényeinek megfelelő konstrukciókkal feltölthesse.Az órarendi órán való részvételhez kapcsolódó regisztráció során megadott egészségügyi problémákra vonatozó adatok rögzítésének célja az Ön biztonságos gyakorlása. Amennyiben Önnek egészségügyi problémái vannak, a jógagyakorlatokat az Ön igényeinek megfelelően alakítjuk.A tanfolyamokra, workshopokra, eseményekre jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során a személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezés az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Adatkezelő számára, hogy értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezését érintő tudnivalókról, fontos információkról. 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés időtartama:A személyes adatok rögzítése regisztráció során történik.Az Adatkezelő az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során megadott adatokat addig kezeli, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.Az Adatkezelő törli az Ön személyes adatait, ha Ön az adatainak törlését kéri. Adatbiztonsági intézkedések:Az Adatkezelő által az órarendi órán való részvételhez kapcsolódó regisztráció során, és a tanfolyamokra, workshopokra, eseményekre való jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során rögzített adatokat az Adatkezelő telephelyén kezeljük.Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozó azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez a munkavégzés miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő és az általuk megbízott adatfeldolgozó bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek vagy az Adatkezelő és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki nem az órarendi órán való részvételhez kapcsolódó regisztrációval, a tanfolyamokra, workshopokra, eseményekre jelentkezéshez kapcsolódó regisztrációval, ezek szervezésével foglalkozik. A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszóval. A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói viszik fel az Adatkezelő szerverére, míg az online regisztráció során rögzített személyes adatokat nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül továbbítják a szerverre. A személyes adatok tárolásának biztonságát az Adatkezelő és az adatfeldolgozó nagy szaktudással rendelkező rendszergazdái folyamatosan ellenőrzik.Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolják és azokhoz csak az Adatkezelő és az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá kulccsal, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges.Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelő adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő az alábbi jogi személyt mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával: A cég rövidített elnevezése: MotiBro Kft.A cég elnevezése: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A cég székhelye: 4482 Kótaj, Kert u. 1. Cégjegyzékszám: 15-09-084077. Adószám: 25852419-1-15. Képviselő: Huncsik Péter. Email: hello@motibro.comEllátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, a regisztrációs rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása. Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében. 

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– adatkezelés céljai;

– érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozót);

– személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

– az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

– automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre– észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy– megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére. 

A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján. 

Törléshez való jog

Az Adatkezelő késedelem nélkül törlik a személyes adatait, amennyiben:– már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt célból;– a személyes adatok kezelése jogellenes;– az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;– a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;– az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása az órarendi órákon való részvételnek, a jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezésnek előfeltétele.A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta. Korlátozáshoz való jogAz adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

– Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;

– Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

– Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

– Személyes adatai kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálják és döntést hoznak, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatják.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

– Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése;

– vagy jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja. 

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná. Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét:Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik. Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

– A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

– az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

– az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket;

– vagy panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.


Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkeznek tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságPostacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.huTelefonszám: +36 1 391 1400Fax szám: +36 1 391 1410Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről. Bírósági jogérvényesítés:Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért. Mellékletek:1. számú melléklet: Az Adatkezelő által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

 

Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció

A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett·       neve;·       lakóhelye;·       telefonszáma;·       e-mail címe;·       egészségügyi problémái.

Adatkezelés célja

Az órarendi órák szervezése, lebonyolítása.Név, e-mail cím esetében: online bérlet kiadása is.Egészségügyi problémák esetében: az Érintett biztonságos gyakorlása.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Adatkezelés időtartama

Amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. (elévülési idő)

 

A jóga tanfolyamokra, workshopokra, eseményekre való jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció

A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett·       neve;·       lakóhelye;·       telefonszáma;·       e-mail címe;·       számlázási címe.

Adatkezelés célja

A jelentkezés az Érintetthez köthető legyen

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Adatkezelés időtartama

Amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. (elévülési idő)

 

A teljes adatkezelési tájékoztató innen letölthető:-