Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy egységesen és áttekinthetően szabályozza a Brávácz Alexandra által képviselt Loveyoga Nonprofit Ktft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége és működése során történő adatkezelést, valamint hogy szabályozza az utkozbenjoga.hu weboldal adatkezelését.


Adatvédelmi elvek

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és minden intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja. A kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval Adatkezelő biztosítani kívánja, hogy adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR).
Adatkezelő az adatkezelést egyrészt az alapján folytatja, hogy az érintett  hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. Az adatkezelő másrészt az érintettel létrehozandó szerződés előkészítése, illetve  a létrehozott szerződés teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) b) pont) kezeli az érintett adatait.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Cégnév: Loveyoga Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-331977
Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 18.
Weboldal: https://www.utkozbenjoga.hu/

Képviselő: Brávácz Alexandra
Telefonszám: +36309246424
E-mail cím: utkozbenjoga@gmail.co

A teljes tájékoztató innen letölthető: